گیتار الکتریک (گیتار برقی) دست دوم و کارکرده

افکت گیتار الکتریک دست دوم و کارکرده

ارنجر دست دوم و کارکرده

سینتی سایزر دست دوم و کارکرده