لوپ و سمپل AKAI MPC Expansion سازگار با MPC Element ، قابل استفاده در اکثر سبک ها ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Deep House Vibes از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Synth ، Bass ، Leads و Plucks بوده وَ مخصوص سبک های : Deep House ، House و Pop می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل EDM Madness از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads و Plucks بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Electro House و Progressive می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل EDM Festival Essentials از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Chords ، Drums ، Bass ، Leads ، Vocals و Percussion بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Electro House و Progressive می باشد ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Austin Leeds Future Wobble & Bass از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Bass و Leads بوده وَ مخصوص سبک های : Bass House ، EDM ، Future House و House می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Funky House از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Keys ، Percussion ، Bass ، Strings و Plucks بوده وَ مخصوص سبک های : Deep House ، EDM ، House و Funk می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Hybrid Trap Tools از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads ، Vocals و Percussion بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Dubstep ، Trap و Hybrid Trap می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Future Bass Sounds از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads و Chords بوده وَ مخصوص سبک های : Future Bass ، Trap ، Pop و Future Pop می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Hexa Future Sounds از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Pad ، Drums ، Bass ، Leads ، Vocals و Piano بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Deep House ، Future House و House می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Ethnic EDM از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Guitar ، Drums ، Bass ، Pads ، Vocals و Strings بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Electro House و Progressive می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Brazilian Bass Slam از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Synth ، Drums ، Bass ، Leads و Pluck بوده وَ مخصوص سبک های : Bass House ، EDM ، Electro House و Brazilian Bass می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Future House Tools از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass و Plucks بوده وَ مخصوص سبک های : Future Bounce ، Future House و House می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Future Bounce Sounds 3 از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads و Plucks بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Future Bounce ، Future House و House می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Dubstep Sounds از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads و Chords بوده وَ مخصوص سبک های : Bass House ، Dubstep ، Hybrid Trap و Drum & Bass می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل G-House Samplepack از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Plucks ، Bass ، Leads و Percussion بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Bass House ، Future House و House می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Electro Vocal Essentials از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Vocals بوده وَ مخصوص سبک های : Bass House ، Dubstep ، EDM ، Hardstyle ، Trance ، Electro House و Jungle Terror می با ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Chain & Smoke Future Bass از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Pads ، Pluck و Chords بوده وَ مخصوص سبک های : Future Base ، Trap ، Pop و Future Pop می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Future House Elements از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads و Plucks بوده وَ مخصوص سبک های : Deep House ، Future Bounce ، Future House و House می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Ibiza Anthems از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Chords ، Drums ، Bass و Leads بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Electro House و Progressive می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Future Bass & Chill از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Pads ، Percussion ، Plucks و Chords بوده وَ مخصوص سبک های : Future Bass ، Trap ، Pop و Future Pop می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Bass House Nation از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass و Leads بوده وَ مخصوص سبک های : Bass House ، EDM و Electro House می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل EDM Halloween Festival از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads و Plucks بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Electro House و Progressive می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Jungle Terror Tools از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Leads و Percussion بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Electro House ، Hardstyle و Jungle Terror می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Hardstyle By Pherato از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads و FX بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Electro House و Hardstyle می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Future Sounds By Evix از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads ، Vocals و Percussion بوده وَ مخصوص سبک های : Dubstep و Future Bass می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Future House Aurora از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads و Chords بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Future House و House می باشد. ...

ناموجود

پکیجِ لوپ و سَمپل Groove House Essentials از شرکت Big EDM - این مجموعه شامل صداهای Drums ، Bass ، Leads ، Vocals و Plucks بوده وَ مخصوص سبک های : EDM ، Electro House و Progressive می باشد. ...

ناموجود