پری آمپ FX-AUDIO TUBE-03 MKII Black نسخه به روز رسانی شده مدل Tube 03Eمی باشد. این پری آمپلی فایر کامل و قدرتمند با وجود دو لوله (tube) 6k4 ، کنترل ولوم (volume) و باس و همچنین کنترل سطوح treble در رد ...

ناموجود

پری آمپ FX-AUDIO TUBE-03 MKII Silver نسخه به روز رسانی شده مدل Tube 03Eمی باشد. این پری آمپلی فایر کامل و قدرتمند با وجود دو لوله (tube) 6k4 ، کنترل ولوم (volume) و باس و همچنین کنترل سطوح treble در ر ...

ناموجود

پری آمپ FX-AUDIO TUBE-03 Black نسخه به روز رسانی شده مدل Tube 03Eمی باشد. این پری آمپلی فایر کامل و قدرتمند با وجود دو لوله (tube) 6k4 ، کنترل ولوم (volume) و باس و همچنین کنترل سطوح treble در رده محص ...

ناموجود

پری آمپ FX-AUDIO TUBE-03 Silver نسخه به روز رسانی شده مدل Tube 03Eمی باشد. این پری آمپلی فایر کامل و قدرتمند با وجود دو لوله (tube) 6k4 ، کنترل ولوم (volume) و باس و همچنین کنترل سطوح treble در رده مح ...

ناموجود