گیتار باس شکتر Schecter Omen Extreme-4 VSB ، جنس بدنه Mahogany با صفحه رویی Flamed Maple ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه 6Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف ...

21,500,000 تومان

گیتار الکتریک شکتر Schecter Omen Extreme-FR VSB جنس بدنه Mahogany ، جنس دسته Maple ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته Bolt-on ، طول دسته 648 میلی متر ، 6 عدد سیم و 24 ع ...

20,950,000 تومان

گیتار الکتریک شکتر Schecter Omen Extreme-FR BCH ، جنس بدنه Mahogany با صفحه رویی Quilted Maple ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع ...

20,950,000 تومان

گیتار باس شکتر Schecter Omen Extreme-4 BCH ، جنس بدنه Mahogany با صفحه رویی Flamed Maple ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه 6Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف ...

20,950,000 تومان

گیتار الکتریک شکتر Schecter Omen-6 VWHT ، جنس بدنه Basswood ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کاری Pearloid Semi-Goth ، دارا ...

16,850,000 تومان

گیتار الکتریک شکتر Schecter C-6 Plus OBB ، جنس بدنه Basswood با صفحه رویی Quilted Maple ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کا ...

14,850,000 تومان

گیتار الکتریک شکتر Schecter Banshee 6 FR SGR BLK جنس بدنه Basswood ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter C-7 SGR BLK جنس بدنه Basswood ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Omen Extreme-7 BLK جنس بدنه Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Banshee 6 SGR BLK جنس بدنه Basswood ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Demon 6 FR CRB جنس بدنه Basswood ، صفحه انگشت گذاری Wenge ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter C-6 Plus VSB جنس بدنه Basswood ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Sun Valley Super Shredder FR S BLUE جنس بدنه Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Ebony ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Banshee 6 FR SGR WSN جنس بدنه Basswood ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Sun Valley Super Shredder FR SFG جنس بدنه Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Maple ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Sun Valley Super Shredder III ARB جنس بدنه Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Sun Valley Super Shredder FR SBK جنس بدنه Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Maple ، جنس دسته گیتار Maple ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Banshee Elite-6 Gloss Natural ، جنس بدنه Swamp Ash ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Ultra Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Neck-Thru ، جنس صفحه انگشت گذاری Ebony ، نوع صدف کاری M ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Omen Elite-6 STBB ، جنس بدنه Mahogany با صفحه رویی Burl ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کاری P ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Omen Elite-6 CHAR ، جنس بدنه Mahogany با صفحه رویی Burl ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کاری P ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Omen-6 BLK ، جنس بدنه Basswood ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کاری Pearloid Semi-Goth ، دارای ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter C-7 Deluxe SBK ، جنس بدنه Basswood ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کاری 4mm Dots ، دارای 24 عد ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter Omen Elite-6 FR BCHB ، جنس بدنه Mahogany با صفحه رویی Burl ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کار ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter C-6 Deluxe SB ، جنس بدنه Basswood ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کاری 4mm Dots ، دارای 24 عدد ...

ناموجود

گیتار باس شکتر Schecter Omen-4 BLK ، جنس بدنه Basswood ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه 6Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کاری Pearloid Semi-Goth ، دارای 24 ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter C-6 Deluxe LH SB ، جنس بدنه Basswood ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کاری 4mm Dots ، دارای 24 ...

ناموجود

کارکرده

گیتار الکتریک شکتر Schecter Hellraiser C-1 FR Gloss White ، نوع بدنه Solidbody ، جنس بدنه Mahogany ، نوع پرداخت و نقش بدنه Gloss ، جنس دسته 3Piece Mahogany ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه S ...

ناموجود

گیتار الکتریک شکتر Schecter C-6 Plus CB ، جنس بدنه Basswood با صفحه رویی Quilted Maple ، جنس دسته Maple ، شکل دسته Thin C ، نوع اتصال دسته به بدنه Bolt-on ، جنس صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع صدف کار ...

ناموجود