ویولن آماتی AMATI 160 Size 4/4 سایز 4/4 ، جنس صفحه رویی کاج ، جنس صفحه کناری و پشتی افرا ، جنس دسته افرا ،‌ جنس خرک آبرت ، جنس صفحه انگشت گذاری آبنوس ، همچنین جنس گوشی ها و سیم گیر آبنوس ، نوع آرشه هش ...

ناموجود