گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 4P جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، دارای 6 عدد سیم و 19 عدد فرت ...

34,900,000 تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra Iberia جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، صفحه انگشت گذاری Indian Rosewood ...

32,800,000 تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra Z Nature CW EZ جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، جنس دسته گیتار Mahogany ، طول دسته گیتار 650mm ...

28,400,000 تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 3C Cedro جنس صفحه پشت بدنه Laminated Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Indian Rosewood ، دارای 19 عدد فرت ...

27,000,000 تومان

گیتار فلامنکو الحمبرا Alhambra 2F جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، دارای 19 عدد فرت و 6 عدد سیم ...

23,800,000 تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 2C Cedro جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، صفحه انگشت گذاری Indian Rosewood ، دارای 19 عدد فرت ...

23,750,000 تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 1C HT ، جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، جنس صفحه کنار و پشت بدنه Mahogany ، جنس دسته Mahogany ، جنس صفحه انگشت گذاری Indian Rosewood ...

19,600,000 تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra Z Nature جنس صفحه روی بدنه Cedar ، جنس دسته گیتار Indian Rosewood ، دارای 19 عدد فرت ...

16,250,000 تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra College صفحه انگشت گذاری Mongoy ، جنس صفحه روی بدنه Solid cedar ...

13,500,000 تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 1C Cedro جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، دارای 6 عدد سیم و 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 3C CW E1 نوع پیکاپ FishMan ، جنس دسته گیتار Mahogany ، دارای 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار فلامنکو الحمبرا Alhambra 3F CW E1 جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، جنس دسته گیتار Mahogany ، نوع گوشی ها Nickel Plated ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 4F Flamenco جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، جنس دسته گیتار Mahogany ، دارای 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 3C CT EZ شکل بدنه Cutaway ، جنس دسته گیتار Mahogany ، دارای 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra Z Nature CT EZ جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، جنس صفحه پشت بدنه Mahogany ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 1C Abeto جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، دارای 6 عدد سیم و 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 5P CT E2 جنس صفحه روی بدنه Spruce ، صفحه انگشت گذاری Ebony ، دارای 6 عدد سیم و 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 5FP صفحه انگشت گذاری Indian Rosewood ، نوع گوشی ها Gold Plated ، دارای 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 2C Abeto جنس صفحه روی بدنه German Spruce ، صفحه انگشت گذاری Indian Rosewood ، دارای 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 5P CW جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، نوع گوشی ها Gold Plated ، دارای 19 عدد فرت و 6 عدد سیم ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 5P جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، جنس دسته گیتار Cedar ، دارای 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار فلامنکو Alhambra 7FC CW جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، دارای 6 عدد سیم و 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra Lagant با نوع پرداخت و نقش بدنه Natural ، جنس دسته و صفحه انگشت گذاری Mongoy ، جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar و جنس صفحه کنار و پشت بدنه Mahogany ...

ناموجود

گیتار فلامنکو الحمبرا Alhambra 7FC Flamenco جنس صفحه پشت بدنه Solid Cypress ، صفحه انگشت گذاری Ebony ...

ناموجود

گیتار فلامنکو الحمبرا Alhambra 10FC Flamenco جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، جنس دسته گیتار Cedar ، دارای 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 6P جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، جنس دسته گیتار Mahogany ، دارای 6 عدد سیم ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 8P جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، صفحه انگشت گذاری Ebony ، دارای 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 3F CT جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، جنس دسته گیتار Mahogany ، دارای 19 عدد فرت ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 9P جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، نوع گوشی ها Luxury Gold Plated ، صفحه انگشت گذاری Ebony ...

ناموجود

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 7P جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، صفحه انگشت گذاری Ebony ...

ناموجود